Mājas-kungs / Der Haus-Herr

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ērģeme
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Šā gada (1836. 13. maijā) es (mācītājs) uzņēmu, Ērģemes baznīcas aizbildņiem pavadot, savu pirmo, lielāko krusta kaŗu pret "mājas kungiem", kas pie šā novada latviešiem pa daļai vēl lielā godā stāv, un kuŗiem tie divreiz gadā, pa sv. Jurģiem un sv. Miķeļiem, nakts tumšumā ziedus pasniedz. Šos mājas kungus par ļauniem gariem turēdami, tie grib ziedodami ar tiem izlīdzināties un sev nekaitīgus darīt. Ceļš pa draudzi mūs veda vispirms pa 14 Ērģemes pils pagasta mājām. Vienā nebija saimnieka mājā, un saimniece, pamanījusi mācītāju ar baznīcas aizbildņiem tuvojamies, bēdza mežā un viņas bērns palīda kliegdams, brēkdams zem klēts. Veca sieva, kas vienīgi bija mājā atrodama, veda mūs smagi nopūzdamās un vaimanādama uz to vietu, kas "mājas kungam" bija svēta. Šī bija ietaisīta dārza sētmalā un vecām ecēšām apsegta; asinis, putnu spalvas un kauli, veci un jauni naudas gabali, veci vērdiņi, sarkanas vilnas dzija — šie ziedi virs mājas dieva ziedokļa — deva mums skaidri noģist, ka sv. Jurģa naktī bija šeitan "mājas kungiem" ziedojuši un gaili kāvuši. Citās Ērģemes pils mājās gan atradām ziedošanu jau atmestu, bet ziedojamās vietas vēl nebija aiztiktas, jo neviens neuzdrīkstējās viņas izpostīt. Tās atradās pa daļai zem sirmiem kokiem aiz dārza sētas, bet arī tīruma vidū. Saimnieku lielākā daļa nebija manai pavēlei pretim — kokus nocirt, svētas vietas uzart un dārzam .jeb tīrumam piešķirt, bet viens turpretim palika pie tam, ka nebūšot, bīstamo vietu uzardams, savu zirgu dzīvības briesmām atdot, lai es tam darītu, ko darīdams. Vienā ziedojamā vietā atradām starp augšam minētiem ziediem arī maizes kukuli, ko pagājušā gadā pa sv. Miķeļiem bija mājas dievam pasnieguši, kas pavisam brīnišķīgi; jo pēc tautas māņu ticības ir mājas dieva pienākums rūpēties par dārziem, dārzu augļiem, par cilvēku un mājas kustoņu veselību, kādēļ tad tam arī tikai no dārza augļiem un mājas kustoņiem kautko pasniedz, bet ne vis no druvu augļiem, kuŗas Dieva kopšanai bija atdotas. Zirņus un pupas "mājas kungs" nemīļo; turpretim tam sv. Jurģa naktī arī kāpostu sēklas izbeŗ, tādēļ ka tas kāpostu augšanu veicinot. Bet arī putraimi pie ziedu dāvanām pieder. Daži kauj gaili un ziedo "mājas kungam" tikai asinis, kaulus, spalvas, citi turpretim aprok gaili dzīvu zemē. No Ērģemes pils robežām es ņēmu savu ceļu pa 13 Turnavas pagasta mājām, arī tur "mājas kungus" uzmeklēt un ziedojamās vietas iznīcināt. Mani pavadīja Turnavas muižas īpašnieks, ritmeisters A. fon Vrangels un šejienes baznīcas aizbildņi. Sešās mājās atradām ziedošanu vēl pilnos ziedos, citās bija viņa jau atmesta, no dažiem saimniekiem gan tikai pagājušā rudenī, bet no citiem jau kopš ilgāka laika un proti, vienkārt tādēļ — tā viņi sacīja — ka tie no tādas ziedošanas nekādas svētības neesot manījuši; otrkārt tādēļ, ka es to ciest negribējis. Bet ziedokļu vietas bija visas vēl neaiztiktas un atradās pa daļai iekšpus dārza sētas ar stipru žogu ieslēgtas, pa daļai gan tīrumu vidū, bet kokiem apaugušas, pa daļai atkal aplokos, pļavmalās, daudzkārt tikai no kaudzē sakŗautiem akmeņiem pazīstamas. Ziedu dāvanas bija gandrīz tās pašas, kādas augšā pieminēju. Pēc pabeigta gājiena, vēlu vakarā māja pārnācis un no zemes izraktos naudas gabalus pārskaitīdams, atradu, ka biju vairāk nekā divus rubļus labā, vēl derīgā vaŗa naudā — vecos vērdiņus nerēķinot — savā kabatā salasījis. Arī daldeŗi tādās ziedojamās vietās esot atrasti; un savos vēlākos pārlūkojumos es arī sīku sudraba naudu atradu. Šinī gājienā, pilnā sirdsēstu, kur man vienmēr savas draudzes locekļu garīgais posts pie sirds ķērās, mani daudz vietās atspirdzināja ļautiņu redzams prieks, ka esmu atnācis un ka viņi gatavi ziedojamās vietas izpostīt... Viena ziedojamā vieta bija gluži apaugusi — ne zars nebija nocirsts, ne zāle nebija nekad pļauta — un kad mājas saimnieks mums gribēja to rādīt, tad nejaudājām ne no vienas puses tai piekļūt. Uzaicināts caur biezajiem koku zariem teku izcirst, saimnieks man atsacīja, ka tam priekš šā darba dūšas trūkstot, un pasniedza man cirvi. Kad biju ar to kādus zarus nocirtis, tad paņēma tas cirvi atpakaļ un cirta nu dūšīgi vien. Saimniece, ko turp atsaucu, lai tā ar pašas acim pārliecinātos, ka te nebūt nav ko bīties, tuvojās pilna baiļu, lēniem soļiem un izsaucās pēdīgi: "Tie jau dieva koki un dieva zeme tur skatāma!" Lai gan šī vieta tikai kādus 100 soļus no istabas attālu, tad tomēr viņu kājas tur vēl nekad nebija minušas. Un jautājot, kādēļ tie tik ilgi savu dievekļu kalpošanu man slēpuši, tie aizbildinājās, ka neesot zinājuši, ka es viņus spēšot no tiem atsvabināt. Bet dzirdēdams, ka es jau sen būtu Jēzus vārdā viņu velnus aizdzinis, kad tikai nebūtu to tīšām man slēpis, saimnieks iesāka ar redzamu dūšu ziedojamās vietas izpostīšanas darbu. Citi atkal redzami satrūkdamies pielika rokas savu dievekļu mājokļiem — rādījās visi spēki viņu rokām izzuduši esam. Vēl cits vaicāja fon Vrangela kgm, kā būšot ar viņa zirgiem, kad "mājas kungs" tapis izdeldēts. Arī kāds šo ļaužu pulkā esot teicis, ka viņš tikai tad būšot sava "mājas kunga" mitekli izpostīt, ja es viņam apsolītos bīstamo zaudējumu atlīdzināt. Pēc izcirstiem krūmiem, noveltiem akmeņiem, izlīda no daudzām ziedojamām vietām krupji, patiesīgie tumsības simboli, kas kopš sirmiem pagānu laikiem šeit savu nejaucību bija piekopuši. Am 13. Mai dieses Jahres (1836) habe ich, der Pfarrer, in Begleitung der Kirchen Ältesten meinen ersten, größeren Kreuzzug gegen die "Haus-Herren", die von den Letten dieser Gegend noch teilweise eifrig verehrt werden, und denen zweimal im Jahr, zu Georgi und Michaeli in der Dunkelheit der Nacht Opfer gebracht werden, unternommen. Man will die Haus-Herren, die man für böse Geister hält, mit den dargebrachten Opfergaben versöhnen und unschädlich machen. Unser Weg führte uns zuerst zu 14 Bauernhöfen von Schloss Ermes (lett. Ērģeme). Auf einem der Höfe war der Bauer nicht zu Hause. Als die Bäuerin sah, dass der Pfarrer und die Kirchen Ältesten auf ihren Hof einbogen, floh sie in den Wald, ihr Kind, kroch schreiend unter die Klete (das Vorratshaus). Ein altes Weib, das wir allein auf dem Hof vorfanden, führte uns unter schweren Seufzern und Gejammer zu der Stelle, die dem "Haus-Herrn" geweiht war. Die Stelle befand sich am Gartenzaun und war mit einer alten Egge verdeckt: Blut, Gefieder, Geflügelknochen, alte und neue Geldstücke, alte Ferdinge, rote Wollfäden — Opfergaben für den "Haus-Herrn" an seiner Wohnstätte — machte uns klar, dass in der Nacht des hl. Georg hier ein Hahn geschlachtet und dem Haus-Herrn als Opfer nebst anderen Opfergaben dargebracht worden war. Auf den anderen Bauernhöfen stellten wir fest, dass das Darbringen der Opfergaben nicht mehr erfolgt war, die Opferstellen jedoch unberührt waren, da niemand es wagte, sie zu zerstören. Zum Teil befanden sie sich unter alten Bäumen jenseits des Gartenzaunes, aber manchmal auch mitten auf dem Feld. Die meisten Bauern widersetzten sich nicht meinem Befehl, die Bäume zu fällen und die heiligen Stätten umzupflügen und dem Garten- oder Ackerland zuzuteilen, nur einer blieb dabei, dass er das Leben seines Pferdes und sein eigenes Leben durch das Umpflügen der Opferstellen nicht aufs Spiel setzen werde, da möge ich tun was ich wolle. An einer Opferstelle fanden wir unter den oben erwähnten Opfergaben auch einen Brotlaib, der am Michaelstag des vorigen Jahres dem Hausgott geopfert worden war, was ich sonderbar fand, denn laut Volksglauben sorgt der Hausgott für gute Ernte der Gartenfrüchte und kümmert sich um die Gesundheit der Menschen und das Gedeihen des Viehs, deshalb bringt man ihm sonst nur Gartenfrüchte und Fleisch der Haustiere als Opfer dar. Die Feldfrüchte sind dagegen der Fürsorge Gottes anvertraut. Erbsen und Bohnen liebt der "Haus-Herr" nicht; aber man schüttet ihm in der Georgi Nacht auch Kohlsamen hin, denn er soll das Gedeihen der Kohlpflanzen fördern. Auch Graupen gehören zu den Opfergaben. Manche schlachten einen Hahn und opfern dem "Haus-Herrn" nur Blut, Knochen und Federn, andere dagegen begraben den Hahn lebendig in der Erde. Dann suchte ich 13 Höfe der Gemeinde Turnava auf, um auch dort die Opferstellen aufzuspüren und zu vernichten. Mich begleitete der dortige Gutsbesitzer, Rittmeister A. von Wrangel und die Ältesten der dortigen Kirche. Auf sechs Höfen stellten wir fest, dass, das Opfern noch in voller Blüte stand, auf anderen Höfen, hatte man damit bereits aufgehört, auf einigen seit längerer Zeit, auf anderen wiederum erst im vergangenen Herbst, einfach deshalb, weil — wie sie mir sagten — sie davon keinen Segen gespürt hätten, und, auch, weil ich es nicht habe dulden wollen. Aber die Opferstellen waren noch alle unberührt; manche befanden sich innerhalb des Gartenzaunes und waren selbst fest eingezäunt, andere auf dem Feld, aber von Bäumen umstanden, wiederum andere auf Weiden und an Wiesenrändern, mitunter nur durch aufgeschichtete Steinhaufen zu erkennen. Die Opfergaben waren fast überall die gleichen wie oben erwähnt. Nachdem ich am späten Abend nach Hause gekommen war, zählte ich das ausgegrabene und, an den Opferstellen gefundene Geld nach, das ich in meine Tasche gesteckt hatte: Es waren mehr als zwei Rubel Kupfergeld in guter, gültiger Währung, dazu die alten Ferdinge. Mitunter habe man sogar Taler an solchen Opferstellen gefunden, und auf meinen späteren "Kreuzzügen" habe ich kleines Silbergeld gefunden. Auf diesem ersten Gang hat mir die geistige Not meiner Gemeindemitglieder großes Herzeleid bereitet, dass wiederum durch die Freude eines Teiles der Leutchen über mein Kommen und ihre Bereitschaft, die Opferstellen aufzugeben, gelindert wurde. Eine der Opferstellen war völlig zugewachsen: dort war nie auch nur ein Zweig abgebrochen, nie das Gras gemäht worden. Als der Bauer sie uns zeigen wollte, vermochten wir sie von keiner Seite aus zu erreichen. Als ich den Bauer aufgefordert habe, einen Pfad durch das wuchernde Gestrüpp zu schlagen, antwortete er, dass ihm der Mut zu einer solchen Tat fehle, und reichte mir die Axt. Als ich mit der Axt einige Zweige abgehauen hatte, nahm er sie mir aus der Hand und arbeitete selbst tüchtig weiter. Die Bäuerin, die ich hatte rufen lassen, damit sie sich mit eigenen Augen vergewissere, dass man sich nicht zu fürchten brauchte, näherte sich ängstlich der Opferstelle und schließlich rief sie aus: "Das sind ja die Bäume Gottes und man kann Gottes Erde sehen!" Obwohl diese Stelle nur etwa hundert Schritte vom Wohnhaus entfernt ist, hatten ihre Füße sie noch nie betreten. Als ich sie fragte, warum sie mir ihre Götzendienerei so lange verheimlicht hätten, antworteten sie, sie hätten nicht gewusst und geglaubt, dass ich in der Lage wäre, sie von ihnen (von den Götzen) zu befreien. Als der Bauer jedoch hörte, dass ich im Namen Jesu längst alle Teufel vertrieben hätte, begann er mit sichtlichem Mut die Zerstörung der Opferstelle. Andere wiederum legten nur mit großer Furcht die Hand an die Wohnstätten ihrer Götzen — es schien, dass alle Kraft sie verlassen hätte. Ein anderer fragte Herrn von Wrangel, was nun aus seinen Pferden werden sollte, nachdem der "Haus-Herr" vertrieben sei. Ein anderer sagte wiederum, er sei nur dann bereit, die Wohnstätte des "Haus-Herrn" zu zerstören, wenn man ihm verspreche, die zu erwartenden großen Verluste zu ersetzen. Nachdem das Gestrüpp abgeschlagen und die Steine fortgewälzt waren, kamen an vielen Stellen dicke Kröten als die wahren Symbole der finsteren heidnischen Zeit zum Vorschein.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox