Pūķis apturēts / Der Drache wird angehalten

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lesiņi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz dzīvo divi kaimiņi: viens bagāts, otrs nabags. Bagātais vienmēr zoboja nabadzīgo: nemākot dzīvot, nezinot ar velliem apieties — kā nekā. Tad nabadzīgais sāka arī kurnēt par savu nabadzību un piesauca vella palīdzību. Vells tūdaļ atsūtīja savu kalpu pūķi. Pūķis apsolījās viņu ātri bagātu padarīt, ja tikai Dievu vien nepiesaukšot. Nabadzīgais apsolījies Dievu nepiesaukt. Pēc kāda laika patiesi pārticība radusies. Bet nu pūķim iešāvies kaut kas sevišķs prātā: skubinājis savu pieturētāju, lai ejot trīsreiz nedēļā uz bagātā kaimiņa mājām, lai nostājoties pret rītiem (pūķi arvienu mēdz no rītiem uz vakariem skriet) un lai apturot bagātā kaimiņa naudas nesēju pūķi. Tiklīdz viņš laižoties ar nesamo mājā, tad lai saucot trīsreiz: "Šturamin, šturamin, šturamin!" Labi, darījis tā. Kā izteicis tos vārdus, tūliņ viss kaimiņa pūķa nesamais izkritis zemē un šā pūķim grābiens labu labais. Vilcis visu naudu savam pieturētājam un padarījis to tīri stāvus bagātu.

Bet nu vienreiz abi kaimiņi satikdamies sākuši pārrunāt par pārticību. Tas kaimiņš, kas agrāk bija bagātais, sācis brīnīties, ka toreizējam nabadziņam tagad tik labi klājoties — viņam vairs ne. Tad toreizējais nabadziņš, kā tāds muļķis, izmetis tos vārdus: "Kā tad man neies labumā, es jau tavu naudas nesēju pūķi tādiem un tādiem vārdiem (Šturamin) apturu un tad mans pūķis pārvāc visu nesamo manā sētā." Šis, to dzirdēdams, priecājies: "Nu man skola rokā!" un sācis ar to vārdu "Šturamin" arī kaimiņa pūķi apturēt. Par to abi pūķi sanākuši naidā un toreizējā nabadzīgā saimnieka pūķis sacījis uz savu pieturētāju: "Tu izpļāpāji, kas nebija teicams, tādēļ es tev atriebšos!" Tai pašā brīdī pūķis apbēris saimnieka ēkas ar uguni, bet pats paslēpies, kamēr ēkas degušas, tukšā bišu stropā.

Es lebten einmal zwei Nachbarn; der Eine war arm, der Andere war reich. Der reiche Nachbar verhöhnte stets den Armen: er verstehe eben nicht zu leben, er könne nicht mit Teufeln umgehen u.a.m. Da begann auch der Arme über seine Armut zu klagen und rief die Hilfe des Teufels an. Der Teufel schickte ihm seinen Knecht, den Drachen. Der Drache versprach ihm, ihn schnell reich zu machen, wenn er nur nicht Gott anrufe. Der Arme versprach, Gott nicht anrufen zu wollen. Nach einiger Zeit war er tatsächlich schon ziemlich wohlhabend geworden. Jetzt hatte der Drache einen besonderen Einfall: er ermunterte seinen Pfleger, dreimal wöchentlich zum Hof des Reichen zu gehen und sich mit dem Gesicht gegen den Osten zu stellen (die Drachen pflegen stets von Osten nach Westen zu fliegen), um dann den Geld-Drachen des Reichen anzuhalten. Sobald er mit seiner Last nach Hause fliege, solle er dreimal rufen: "Steh Šturamin, šturamin, šturamin!" Gut, er tat so. Sobald er die Worte ausgesprochen hatte, fiel die Last des Nachbardrachen auf die Erde und sein eigener Drache raffte sie zusammen. Er brachte alles Geld seinem Pfleger, und so wurde der Arme schnell reich.

Einmal begegneten sich beide Nachbarn und begannen über den Wohlstand zu reden. Der Nachbar, der zuerst so reich gewesen war, wunderte sich, dass der Arme jetzt so wohlhabend geworden sei, mit ihm dagegen sei es bergab gegangen. Der ehemalige Arme, der ein Dummkopf war, sagte: "Wie soll es mir denn nicht gut gehen, ich halte ja immer deinen Geld-Drachen mit den Wort "Šturamin, šturamin!" an; dann schleppt mein Drache alles, was dein Drache herbeigeschafft hatte, auf meinen Hof." Als der Andere das hörte, freute er sich: "Nun weiß ich ja, was man tun muss!" Und da begann er mit denselben Worten auch den Drachen des Nachbarn anzuhalten. Beide Drachen gerieten in Streit, und der Drache des ehemaligen Armen sagte zu seinem Bauer:

"Du hast ausgeplaudert, was nicht weitergesagt werden sollte, deshalb werde ich mich rächen!" In demselben Augenblick steckte der Drache den Hof seines Bauern in Brand. Während die Gebäude brannten, versteckte er sich in einem leeren Bienenkorb.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox