Veļi māžojas / Die Manen gehen herum

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos Klosteŗa kalnā pie Talsu ezera bijusi pils, kas esot nogrimusi. Ezera pusē kalns esot ļoti stāvs un cieši pieguļoties pie ezera. Šinī pusē kalna galā esot dziļš caurums, nogrimušās pils skurstenis. Reiz caurumā ielaista pīle, kas izpeldējusi ezerā. Citreiz kalnu pētīt sabraukuši kungi un mācītājs. Kungiem līdzi bijis vergs, ko tad mācītājs nobiktējis, apsējuši tam striķi ap vidu un laiduši pa caurumu lejā. Bijis norunāts, ka tad, kad vergs raustīs striķi, to vilks ārā. Pēc kāda laika striķis raustīts un vergs izvilkts. Tam bijušas trīs zelta lietas rokās: biķeris, šķīvis un (trešo lietu stāstītāja neatminās). Atrastās lietas tikušas lietotas vietējā baznīcā. Stāstītājas Ulštāmenes māte, Tukuma nespējnieku patversmē, redzējusi šīs lietas baznīcā un pati dzērusi no biķeŗa vīnu. Trauki lietoti vienīgi lielo svētdienu pirmajās dienās. Kad jautājuši vergam, kur šis ņēmis tās lietas, ko tur redzējis u.t.t. vergs neatbildējis ne par kādu naudu: šim esot apakšzemē noteikts neko par turieni neizpaust, un šis solījumu nedrīkstot lauzt.

Uz kalna esot veca rija. Reiz rijā bērni rotaļājušies. Viena meitene, Lībiņa, piepēži ieraudzījusi no rijas krāsns izveļamies mazu ap 3 gadu vecu zēnu, zilos svārciņos un sarkanās biksiņās; tas bijis bez vienas rokas un kājas, un iedams vēlies uz rokas un kājas kā ritenis. Zēns pieskrējis meitenei klāt un iesitis pa muti, un teicis: "Vai tu arī gribi tādas nieka naudas dēļ paspēlēt savu dzīvību?" Meitenei ap muti bijis kā saskrāpēts, kā ar uguni iededzināti trīs pirkstu iespiedumi un šī zīme palikusi visu mūžu. Spoks meitenei rādījies ļoti bieži, sevišķi iemiegot. Rokā tas vienmēr nesis pusplaukušu kārkla stibiņu. Pūpolu svētdienā visa dzimta ar meiteni gājusi uz riju raudzīt spoku. Meitene nostājusies pie rijas durvim un māte aplikusi tai rokas ap kaklu un jautājusi: "Nu, vai tu redzi?" Pēc brītiņa meitene saukusi: "Redzu, redzu! Viņš nāk!" un sākusi raut no kakla nost mātes rokas, domādama, ka spoks žņaudz. Māte saukusi: "Uguns un pērkons, kas te ir?" un jautājusi meitenei: vai vēl ir? — "Ir, ir," teikusi meitene. Pēc mātes trešā izsauciena "uguns un pērkons" spoks nozudis. Reiz dienvidū meitenei ejot ar mājas kalponi pa ceļu, spoks atkal parādījies. Meitene izsaukusies: "Ek, viņš nāk, tagad gan es tam spokam sadošu!" un metusies tam virsū, bet patiesībā uzbrukusi kalponei un sākusi to sist.

Reiz uz riju spoku skatīt aizgājusi kalpone Marija. Kalponei stāvot rijā, atskanējusi no rijas krāsns balss: "Vai tu arī gribi mani redzēt? Tad atnāc lielo piektdien pulkstens tikos un tikos, tad es tev pastāstīšu, kas es esmu un kādēļ te esmu." Meita par dzirdēto pastāstījusi arī citiem. Noteiktā laikā meita arī aizgājusi uz riju, bet rija jau bijusi pilna ar ziņkārīgajiem kaimiņiem un spoks nerādījies. Ļaudis sprieduši, ka spoks būšot kalpones Marijas mātes dēliņš. Viņai jaunai esot bijis bērns no kāda puiša. Meita nespējusi bērnu uzturēt un prasījusi no puiša naudu. Puisis naudu nedevis, bet paņēmis bērnu un teicies vest uz Jelgavu nodot audzināšanā savai mātei. Varot būt, ka puisis bērnu neesot nodevis, bet to nogalinājis.

Ap šo kalnu saistoties daudzi nostāsti un notikumi. Tā reiz dienas vidū gar ezera malu pie kalna gājis viens vīrs. Šķērsām uz taciņas starp ezeru un kalnu gulējis zārks. Vīrs nodomājis, ka tas būšot tikko mirušā Sarkanābola zārks un gājis tam apkārt, ieejot arvien dziļāk ezerā. Šinī brīdī pa taciņu nākusi kāda sieviete. Vīrs saucis tai, lai taču tā nekāpjot zārkam virsū. Vai tā esot neredzīga? Sieviete brīnījusies vien par tādu kaimiņa runu un teikusi, ka tas pats jau neredzot, ko darot: līdz pusei jau ūdenī esot un kā akls brienot vien dziļāk — tā jau varot noslīkt. Vīrs attapies un iznācis malā, bet citādi būtu noslīcis. Pie kalna ezerā noslīcinājusies Blūmentāla meita, vecāki nepiekrituši viņas laulībām ar izredzēto. Reiz kaimiņiene kapsētā, kur meita apglabāta, laistījusi puķes. Kaimiņienes meitenei, kamēr māte aizgājusi pēc ūdens, parādījusies jauna meita un jautājusi, vai viņa šo pazīstot. Kad meitene nepazinusi, tā pastāstījusi, ka šī esot Blūmentāla meita, kas ezerā noslīcinājusies, un lūgusi meiteni, lai tā nākot aplaistīt viņas kapu. Klosterkalna (Talsu) ezers prasot katru gadu cilvēka upuri.

In alten Zeiten habe auf dem Klosterberg am Talsi-See ein Schloss gestanden, das später versunken sei. Nach der Seeseite hin sei der Berg sehr steil und sehr nahe am Wasser gewesen. Auf der Seeseite hat der Berggipfel ein tiefes Loch, gebildet durch den Schornstein des versunkenen Schlosses. Einmal hat, man eine Ente in dieses Loch hinabgeworfen, die dann wieder auf den See hinausgeschwommen ist. Einmal kamen mehrere Herren zusammen mit dem Pfarrer, um den Berg zu besichtigen. Die Herren hatten einen Sklaven mit. Der Pfarrer nahm ihm die Beichte ab. Dann band man ihm einen Strick um den Leib und ließ ihn in das Loch hinabgleiten. Es war vereinbart, dass der Sklave wieder herausgezogen werden sollte, sobald er am Strick zerren würde. Nach einiger Zeit wurde am Strick gezerrt und der Sklave wurde heraufgezogen. Er hatte drei goldene Dinge in der Hand: einen Becher, einen Teller und (an das dritte Ding konnte sich der Erzähler nicht mehr erinnern). Die gefundenen Sachen wurden in der Ortskirche in Gebrauch genommen. Die Mutter der Erzählerin Ulštāmene, die sich im Armenhaus von Tukums aufhält, hat selbst die Sachen gesehen und hat aus dem Becher in der Kirche Wein getrunken. Die Gefäße wurden nur an großen Fest— und Feiertagen benutzt. Als der Sklave gefragt wurde, woher er die Sachen genommen habe, was er dort unten gesehen habe usw., gab er keine Antwort auf die Fragen: man habe ihn dort unten ermahnt, nichts davon, was er gesehen hatte, weiterzuerzählen. Dieses Versprechen dürfe er nicht brechen.

Auf dem Berg befindet sich eine alte Korndarre. Einmal haben Kinder in der Korndarre gespielt. Auf einmal sah eines der Mädchen, Lībiņa, dass ein kleiner, etwa dreijähriger Junge, der mit einem blauen Röckchen und roten Höschen bekleidet war, aus dem Darrofen hervorpurzelte. Es hatte nur einen Arm und ein Bein und rollte wie ein Rad. Er rollte auf das Mädchen zu, schlug es mit der Hand auf den Mund und sagte: "Willst du denn um ein Bisschen Geld dein Leben verspielen?" Nachher hatte das Mädchen wie Kratzwunden um den Mund; drei Fingerabdrücke waren wie mit Feuer eingebrannt, und diese Abdrücke behielt es sein ganzes Leben lang. Das Gespenst zeigte sich dem Mädchen sehr oft, besonders kurz vor dem Einschlafen. Es hielt stet eine halb blühende Weidenrute in der Hand. Am Palmsonntag (lettisch Weidekätzchen -Sonntag) begab sich die ganze Familie zusammen mit dem Mädchen zur Korndarre, das Gespenst zu besuchen. Das Mädchen blieb an der Tür der Korndarre stehen. Die Mutter legte ihr den Arm um den Hals und fragte sie: "Nun, siehst du ihn?" Nach einer Weile rief das Mädchen aus: "Ich sehe ihn ich sehe ihn! Er kommt!" Und das Mädchen versuchte, den Arm der Mutter abzuschütteln, denn es glaubte, das Gespenst würge es. Da rief die Mutter aus: "Feuer und Donner“ (=Blitz und Donner!), was soll das?" Dann fragte sie das Mädchen: "Ist es noch da?" "Es ist da, es ist noch da!" antwortete das Mädchen. Nachdem die Mutter ein drittes Mal "Blitz und Donner!" ausgerufen hatte, verschwand das Gespenst. Aber einmal um die Mittagszeit, als das Mädchen mit der Hofmagd gerade unterwegs waren, erschien das Gespenst wieder. Das Mädchen rief aus: "Ach, da kommt es ja! Jetzt werde ich es ihm aber geben!" Das Mädchen stürzte sich auf das Gespenst, aber in Wirklichkeit hatte es sich auf die Magd gestürzt und begann sie zu schlagen.

Einmal begab sich die Magd Maria zur Korndarre, um auch das Gespenst zu sehen. Als Maria in der Korndarre stand, hörte sie eine Stimme aus dem Darrofen: "Willst du mich auch sehen? Wenn ja, so komm am Karfreiteg um die und die Uhrzeit, dann will ich dir erzählen, wer ich bin und warum ich hier bin." Die Magd erzählte anderen Leuten, was das Gespenst ihr gesagt hatte. Zur vereinbarten Zeit begab sie sich zur Korndarre, aber dort befanden sich schon viele Nachbarn, und das Gespenst zeigte sich nicht. Die Leute meinten, das Gespenst werde wohl das Söhnchen von Marias Mutter sein. In ihrer Jugend hatte sie von einem Burschen ein Kind gehabt. Da sie selbst das Kind nicht erhalten (ernähren) konnte, verlangte sie von dem Burschen Geld. Der Bursche gab ihr kein Geld, aber er nahm das Kind und versprach, es nach Jelgava zu seiner Mutter zu bringen, die es aufziehen sollte. Es könne ja sein, dass der Bursche das Kind nicht der Mutter gebracht, sondern es getötet habe.

Von diesem Berg werden viele Sagen und Begebenheiten erzählt. Einmal um Mittagszeit sei ein Mann am Seeufer entlang gegangen. Quer auf dem Pfad zwischen dem See und dem Berg habe ein Sarg gelegen. Der Mann dachte, das werde wohl der Sarg des kürzlich verstorbenen Sarkanābols und machte einen Bogen um ihn, wobei er immer tiefer in den See gelangte. In diesem Augenblick kam eine Frau den Pfad entlang. Der Mann rief ihr zu, sie solle doch nicht auf den Sarg treten! Ob sie denn blind sei? Die Frau verwunderte sich über ein solches Reden des Mannes und meinte, er sei ja selbst blind, denn er sehe nicht, was er, tue: er sei ja bis zur Hälfte im Wasser und wate nur immer weiter, auf diese Weise werde er noch ertrinken. Da kam der Mann zu sich und eilte ans Land, andernfalls aber wäre er ertrunken. Am Fuße des Berges hatte die Tochter der Blumentals, deren Eltern ihre Heirat mit dem von ihr auserwählten Manne nicht zulassen wollten, im See ertränkt. Einmal begoss eine Nachbarin Blumen auf dem Friedhof, auf dem das Mädchen begraben liegt. Während die Nachbarin Wasser holte, erschien ihrem Töchterchen ein junges Mädchen und fragte das Kind, ob es sie erkenne. Als das Mädchen sie nicht erkannte, sagte sie, sie sei die Tochter der Blumentals und bat das Kind, die Blumen auf ihrem Grab zu begießen. Der Klosterberg-See bei Talsi verlange jedes Jahr ein Menschenopfer.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox