Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Priekš vairāk nekā trīsdesmit gadiem man viena veca māmuliņa Rūjienas apgabalā stāstīja šā. Senāk rūjieniešos dzīvojis viens saimnieks, kas bijis liels burvis, zinājis rožu vārdus, uguns vārdus, drudža vārdus, un vēl daudz citus vārdus. It sevišķi viņam bijusi tā skola, ka varējis piesiet zagļus pie nozagtā īpašuma. Šim saimniekam bijusi skaista meita, ko kunga dēls bija redzējis un sācis to iekārot. Meita pa vasaru gulējusi klētī un jaunskungs pa naktim nācis traucēt viņas miegu, grabinājies aiz klēts durvim, labinājies un lūdzis, lai viņu ielaižot. Bet meita, labi zinādama, ka kungam tikai ļauns nolūks, viņu nekad neielaidusi klētī. Kad jaunskungs tomēr nemitējies pa naktim nākt, meita to pastāstījusi savam tēvam. "Gan kundziņu no tādas nakts vazanķa kaites izārstēšu," tēvs uz to atbildējis. "Vakarā, kad iesi gulēt, es klēts durvis pats no ārpuses aizslēgšu un padarīšu, ka kundziņš vairs nenāks."

Vakarā saimnieks ielaidis meitu klētī, aizslēdzis klēts durvis, bet atslēgu atstājis durvīs. Kad visi mājas ļaudis gulējuši, jaunais kungs atkal atnācis un piegājis pie klēts durvim. Ieraudzīdams atslēgu durvju ārpusē, viņš ļoti priecājies, ka tagad reiz iekļūs klētī. Bet tiklīdz viņš roku pielicis pie atslēgas un gribējis atslēgt klēts durvis, atslēga tā pieķērusies pie viņa rokas, it kā ar to būtu saaugusi. Ne viņš varējis atslēgt klēts durvis, nedz atsvabināt savu roku no atslēgas. Viņš sācis lūgt meitu, lai jel nākot un palīdzot atsvabināt viņa roku no atslēgas; bet meita, labi zinādama, ka viņas tēvs jaunkungu piesējis, viņa nelikusies ne dzirdot. Tā kundziņam bijis jāstāv līdz rītam pie klēts durvim.

Otrā rītā, kad saule taisījusies jau uzlekt, saimnieks modinājis savus puišus un tiem pasacījis, ka pie klēts durvim kāds svešs cilvēks stāvot, kas laikam esot zaglis, lai tādēļ ejot un to krietni sapeŗot. Puiši to labprāt darījuši un krietni sakulakojuši kundziņu, kas vaidēdams lūdzies, lai viņam nesitot, jo viņš esot paša kunga dēls.

"Kunga dēls nenāks zemnieka mājā zagt. Būsi kāds vanderzellis vai cits kāds vazaņķis." Tā puiši atbildējuši. Kad saimnieks atzinis, ka kundziņš dabūjis jau diezgan zāles, viņš tā roku atbūris no atslēgas, un sapērtais kundziņš tūliņ aizmucis.

Nākošā dienā muižas ļaudis stāstījuši, ka jaunais kungs esot slims un nevēloties, lai atved mācītu ārstu, bet tik pastāvot, lai atsaucot minēto vārdotāju. Un saimnieks arī dabūjis ziņu, lai ietot uz muižu jauno kungu ārstēt. Saimnieks arī aizgājis un kundziņš viņam par ārstēšanu labi aizmaksājis. No tās reizes jaunais kungs vairs netramdījis zemnieku meitas.

[Šādu teiku ir uzrakstījis arī H. Skujiņa no Smiltenes].

Kad linus muižas kungs sūtījis uz Rīgu, kur tos bija pārdevis kādam kantoristam, tad citiem pagasta saimniekiem katram bijis jādod zirgs un vīrs, linu aizvešanai, bet minētam burvim bijis jābrauc tukšā līdz par linu sargātāju, lai Kauču sila dārznieki no tiem kādu daļu nenozagtu. Toreiz vēl nebijis Enģelarta šosejas un vecais Rīgas ceļš gājis caur Kauču silu līkumu līkumiem. Kauču silā tad slapstījušies daudz zagļi un laupītāji, kas saukti par Kauču sila dārzniekiem un kas preču vedējus ceļiniekus daudzreiz apzaguši, aplaupījuši un pat nogalinājuši. Vēl šo rindiņu rakstītājs savos bērnības gados dzirdēja stāstam šaušalīgas lietas par Kauču silu un viņa laupītāju nedarbiem un negantībām. Kungam bijis zināms, ka burvim, saimniekam, zagļi neko nevar nozagt, un tādēļ viņš savus linus daudz drošāki uzticējis tam, nekā savam stārastam. Pagastam bijis jādod viņam šķūtes zirgs un tā viņš bez rūpēm braucis linu vedējiern līdz par uzraugu. Kad linu vedēji nobraukuši Kauču silā, tad burvis tiem vakarā pavēlējis vienā krogā, kur bija notikušas visvairāk zādzības, ņemt naktsmāju. Zirgus viņš pavēlējis novietot stadalā, bet linu vezumus atstāt ārā kroga priekšā, jo nakts esot skaidra. Kad visi linu vedēji, zirgus paēdinājuši, lielajā krogā nolikušies gulēt, uzraugs pats gājis uz Vācu istabu pagulēties. Krodzinieks nu ļoti brīnījies, ka visi linu vezumi paliek bez kaut kādas uzraudzības. Vedēju uzraugs gluži mierīgi atbildējis: "Mani neviens zaglis nevar apzagt. Kas to netic, lai pamēģina." Krodzinieks par to ļoti priecājies, jo viņš sazinājies ar laupītājiem un cerējis šonakt uz bagātu lomu.

Rītā agri daži linu vedēji izgājuši apskatīt linu vezumus un ieraudzījuši, ka pie tiem stāvējuši vairāki vīri, kas bija atplēsuši vezumus un ar rokām ieķērušies linu "buņķos", it kā patlaban tos gribētu izraut no vezuma, un viņu pulkā bijis arī pats krodzinieks. "Ē, ko jūs tur pie mūsu vezumiem darat?" linu vedēji uzsaukuši. "Mīļie ļaudis, gādājiet jel, ka mēs tiekam vaļā no vezumiem," krodzinieks lūdzis. "Mēs par to labi aizmaksāsim." "Ko mūsu uzraugs piesējis, to mēs nemākam atraisīt", linu vedēji uz to atbildējuši.

Pēc kāda laika atnācis arī uzraugs un sacījis: "Jūs, kundziņi, diezgan esat mocījuši ceļa vīrus, bet tagad jums būs jāstaigā vezumam līdz uz Rīgu."

Linu zagļi nu nolaistām galvām sekojuši linu vezumiem, nekā nevarēdami no tiem atsvabināties.

Juglas tilta tuvumā viņiem daži bruģu tiesas ierēdņi un pulciņš zaldātu nākuši pretī, kas no Rīgas bijuši izsūtīti laupītājus ķert. Redzēdami dažus pazīstamus blēžus ejot kopā ar linu vedējiem, bruģu tiesas kungi brīnījušies, un jautājuši linu vedējus, kas tie par vīriem esot, kas turoties pie viņu linu vezumiem.

"Tie ir Kauču sila laupītāji, kuŗus mēs viņu nakti piesējām," uzraugs atbildējis.

Tagad tikai vēl bruģu tiesas kungi īsti ievērojuši, ka zagļi turējušies ar rokām pie linu buņķiem kā piesieti.

"Jūsu pulkā ir laikam kāds liels burvis!" kāds ķērējs izsaucies.

"Lai nu ir kā būdams," uzraugs atbildējis. "Būs labāk, ka mēs viņus tāpat aizvedam uz Rīgu un tad jums atdodam." Zagļu gūstītāju vadonis bijis ar mieru un tā šis savādais ļaužu bars siŗojis uz Rīgu.

Mājvietā nonākot, burvis sacījis: "Tagad jūs varat saņemt šos blēžus!"

Zagļu rokas tūliņ atsvabinājušās no linu buņķiem un zaldāti tos aizveduši uz cietumu.

Muižas linus kārtīgi nodevis un par tiem pienācīgo naudu dabūjis, uzraugs ar saviem ļaudim sācis braukt uz māju, pats savās kamanās vezdams naudu, kuŗas bijis labs maisiņš; jo toreiz papīra naudas vēl nebijis un tādēļ kantoris par saņemtiem liniem aizmaksājis skaidrā sidraba naudā. Uz māju braucot uzraugs ar saviem vīriem ņēmis naktsmāju kādā citā Kauču sila krogā. Tagad zirgi un vezumi tapuši ieslēgti stadalā, bet naudas maisiņu uzraugs licis ienest kroga letes telpā un nolikt vienā kaktā. Krodzinieks to redzēdams, sacījis: "Te jūsu naudu zagļi varētu izzagt." — "Manu naudu neviens nevar nozagt," burvis atbildējis. "Kas to netic, lai pamēģina." Bet krodzinieks domājis: "Tā ir tikai tukša lielība. Gan es viņam parādīšu, ka rītu viņa naudas maisiņa še vairs nebūs."

Pa nakti krodzinieks gribējis naudas maisiņu nozagt un paslēpt savā pagrabā. Bet kad to nonesis pagrabā, tas bijis tā pieķēries pie viņa rokām, ka nekā vairs nevarējis atsvabināt savas rokas. Pēdīgi nezinājis neko citu darīt, kā nest atkal naudas maisu letes telpā vecā vietā. Bet arī tur viņš nevarējis atsvabināties no naudas maisiņa.

Nākošā rītā krodzinieks ļoti lūdzis uzraugu, lai viņu atsvabina no apburtās naudas un lai nedarot viņam tādu kaunu. Viņš to darījis arī tikai aiz ziņkārības.

"Ja dosit mums visiem par brīvu siltu brokastu ar labiem ēdieniem un dzērieniem, tad jūs atburšu no maisa," burvis sacījis. "Došu, došu," krodzinieks apsolījis un tūliņ tapis svabads no maisa.

Vor mehr als dreißig Jahren erzählte mir ein altes Mütterchen aus Rūjiena folgende Geschichte: Früher lebte in Rūjiena ein Bauer, der ein großer Hexenmeister war, er kannte die Rosen-, die Feuer- und Fieberworte und noch viele andere. Ganz besonders beherrschte er die Kunst, durch welche man einen Dieb an das gestohlene Gut fesseln konnte. Der Bauer hatte eine schöne Tochter. Der Sohn des Gutsherrn hatte sie gesehen und begehrte sie. Im Sommer schlief das Mädchen nachts im Vorratshaus. Der Jungherr pflegte zu kommen, an die Tür zu klopfen und mit Schmeichelworten um Einlass zu bitten. Das Mädchen aber, das sehr wohl wusste, dass er keine guten Absichten hatte, ließ ihn nie herein. Als der Jungherr jedoch nicht aufhörte, sie nachts zu belästigen, erzählte sie es ihrem Vater. "Nun, dem Herrchen werde ich das nächtliche Herumstreunen schon austreiben!“, antwortete er. "Wenn du heute Abend schlafen gehen wirst, werde ich selbst die Tür des Vorratshauses von außen abschließen und es so machen, dass das Herrchen nie mehr wiederkommen wird."

Am Abend ließ der Bauer die Tochter in das Vorratshaus, schloss die Tür von außen ab, aber ließ den Schlüssel stecken. Als die anderen sich zur Ruhe begeben hatten, kam das Herrchen wieder an und trat an die Tür des Vorratshauses. Als er den Schlüssel stecken sah, freute er sich sehr, dass es ihm diesmal gelingen würde, ins Haus zu gelangen. Aber sobald er den Schlüssel umdrehen wollte, blieb dieser derart an seiner Hand kleben, als wäre er mit ihr verwachsen gewesen. Weder vermochte er die Tür aufzuschließen noch seine Hand von dem Schlüssel zu lösen. Da flehte er die Tochter des Bauern an, sie möge kommen und ihn vom Schlüssel befreien. Sie aber, die sehr wohl wusste, dass ihr eigener Vater ihn angebunden hatte, stellte sich schlafend und antwortete nicht. So musste der Jungherr bis zum nächsten Morgen an der Tür des Vorratshauses stehenbleiben.

Als die Sonne aufging, weckte der Bauer seine Knechte und sagte ihnen, dass an der Tür ein fremder Mann stehe. Er sei gewiss ein Dieb, sie sollten ihn ordentlich verprügeln. Das taten die Knechte gern. Sie bearbeiteten den Jungherrn derart mit ihren Fäusten, dass er zu flehen begann, ihn nicht mehr zu schlagen, er sei der Sohn des Gutsherrn.

"Der Sohn des Gutsherrn wird nicht auf einen Bauernhof kommen, um dort zu stehlen. Du bist ein Wandergeselle oder ein Herumstreuner," antworteten auf sein Flehen die Knechte.

Als der Bauer der Ansicht war, das Herrchen habe seine Lehre bekommen, befreite er seine Hand von dem Schlüssel und das Herrchen suchte unverzüglich das Weite.

Am nächsten Tag erzählten die Gutsleute, dass der Jungherr krank sei, jedoch nicht zulassen wolle, dass ein gelehrter Arzt geholt werde. Er bestehe darauf, dass der bekannte Besprecher gerufen werde. Der Bauer erhielt den Befehl, sich aufs Gut zu begeben und den jungen Herrn zu behandeln. Er ging zu ihm, und der Jungherr bezahlte ihm für das Heilen viel Geld. Seit der Zeit stellte er nie mehr Bauerntöchtern nach.

(Eine ähnliche Sage hat auch H. Skujiņa aus Smiltene aufgeschrieben.)

Wenn der Gutsherr den Flachs des Gutshofes nach Riga schickte, wo er verkauft werden sollte, mussten die Bauern seiner Gemeinde ein Pferd und einen Mann stellen, der Hexenmeister aber musste ohne Flachsfuhre mitfahren, um den Flachs zu beschützen, damit er unterwegs nicht gestohlen werde. Damals gab es noch nicht die Engelhardsche Landstraße, und die alte kurvenreiche Straße nach Riga führte durch den großen Wald von Kauči. In dem Kauči-Wald aber hausten viele Diebe und Räuber, die man die Gärtner des Kauči-Waldes nannte, und die oftmals die Fuhrleute überfielen, beraubten und manchmal sogar töteten. Auch der Schreiber dieser Zeilen hat in seiner Kindheit noch Schauergeschichten über die Räuber des Kauči-Waldes und über ihre Untaten gehört. Der Gutsherr wusste sehr gut, dass die Räuber dem Hexenmeister nichts anhaben konnten, deshalb vertraute er ihm seinen Flachs viel lieber an als seinem eigenen Vogt. Die Gemeinde musste ihm ein Pferd stellen und so konnte er ohne Sorgen die Fuhrleute mit ihren Flachsfuhren nach Riga begleiten. Als die Fuhrleute in den Kauči-Wald kamen, befahl er ihnen in einem Wirtshaus, einem Krug, in dem sehr oft Diebstähle vorgekommen waren, zu übernachten. Er ließ sie die Pferde in den Stall bringen, während die Fuhren draußen vor dem Krug bleiben sollten: Die Nacht sei ja klar. Als die Fuhrleute ihre Pferde versorgt und sich in der großen Stube des Wirtshauses schlafen gelegt hatten, begab sich der Hexenmeister in die "deutsche Kammer," um sich ein wenig auszuruhen. Der Wirt wunderte sich sehr, dass man die Flachsfuhren ohne Aufsicht draußen gelassen hatte. Der Hexenmeister antworte darauf ganz gelassen: "Mich kann kein Dieb bestehlen. Wer es nicht glauben will, kann ja sein Glück ruhig versuchen." Darüber wurde der Wirt sehr froh, denn er stand mit Räubern in Verbindung und hoffte nun auf große Beute.

Am frühen Morgen gingen einige Fuhrleute hinaus, um nach ihrer Ladung zu sehen. Da erblickten sie mehrere Männer, die sich daran zu schaffen machten, darunter auch den Wirt selbst, dessen Hände sich um die Flachsbündel krallten, als würden sie sie bei nächster Gelegenheit entwenden wollen. "Hei, was habt ihr an unseren Fuhren zu schaffen!“, riefen die Fuhrleute. "Liebe Leute, sorgt doch dafür, dass wir von den Fuhren loskommen," bat der Wirt, "wir werden dafür gut bezahlen!"

"Wen unser Aufseher angebunden hat, den wissen wir nicht loszulassen“, antworteten die Fuhrleute.

Kurz darauf kam auch der Aufseher herbei und sagte: "So, Herrchen, ihr habt die Flachsfuhrleute lange genug geplagt, jetzt werdet ihr nach Riga marschieren."

Die Flachsdiebe folgten mit gesenkten Köpfen dem Meister, dem sie sich auf keine Weise entledigen konnten.

In der Nähe der Jugla-Brücke kamen ihnen einige Gerichtsbeamte und eine Schar Soldaten entgegen, die ausgesandt worden waren, um nach den Räubern zu fahnden. Als die Gerichtsleute einige der ihnen schon bekannten Gauner erblickten, die neben den Fuhren der Flachsfahrer hergingen, fragten sie die Fuhrleute verwundert, was das für Leute seien, die sich an ihren Fuhren festhielten.

"Das sind die Räuber des Kauči-Waldes, die wir in der vergangenen Nacht angebunden haben," erklärte der Aufseher.

Erst jetzt bemerkten die Gerichtsherren, dass die Diebe die Flachsbündel so festhielten, als wären sie angebunden worden.

"Es muss unter euch einen großen Hexenmeister geben", rief einer der Fahnder.

"Wie es denn auch sein mag, es wird wohl besser sein, wenn wir sie auf diese Weise nach Riga bringen und sie euch dort überstellen“, meinte der Aufseher.

Der Leiter der Fahndungsgruppe war damit einverstanden, und so setzte der sonderbare Zug seinen Weg fort. Als sie die Ausspannwirtschaft erreicht hatten, sagte der Hexenmeister: "Jetzt könnt ihr die Gauner übernehmen!"

Sogleich lösten sich die Hände der Diebe von den Flachsfuhren und die Soldaten brachten sie ins Gefängnis.

Nachdem der Flachs des Gutshofes ordnungsgemäß abgeliefert worden war und nachdem der Hexenmeister die vereinbarte Bezahlung in Silbermünzen erhalten hatte, machte er sich mit den anderen auf den Heimweg. Er hatte den Geldsack in seinen Schlitten geladen: Damals gab es nämlich noch kein Papiergeld, das Kontor hatte daher für den Flachs in reinen Silbermünzen bezahlt. Auf der Heimfahrt kehrte der Aufseher mit seinen Mannen in ein anderes Wirtshaus des Kauči-Waldes ein, um dort abermals zu übernachten. Diesmal wurden die Pferde und die Fuhren in einem Stall untergebracht, dessen Tür verschlossen wurde. Den Geldsack ließ der Aufseher jedoch in der Wirtsstube in eine Ecke abstellen. Als der Wirt das sah, sagte er: "Hier kann euer Geld von Dieben gestohlen werden." Der Hexenmeister antwortete: "Mein Geld kann niemand stehlen. Wer es nicht glauben will, soll es versuchen!" Aber der Wirt dachte: "Das ist ja nur leere Prahlerei. Ich werde ihm schon noch zeigen, dass sein Sack morgen verschwunden sein wird."

In der Nacht wollte der Wirt den Geldsack stehlen und in seinem Keller verstecken. Als er ihn dorthin gebracht hatte, klebte er derart an seinen Händen, dass er sich auf keine Weise von ihm befreien konnte. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als den Sack in die Wirtsstube zurückzubringen, aber auch dort vermochte er sich nicht von ihm zu befreien.

Am nächsten Morgen bat der Wirt den Aufseher flehentlich, ihn doch von dem behexten Sack zu lösen und ihm die große Schande zu ersparen. Er habe es nur aus Neugierde getan.

"Wenn Ihr uns allen umsonst ein gutes Frühstück mit warmen Gerichten und guten Getränken gebt, dann will ich Euch von dem Sack befreien," versprach der Hexenmeister.

"Das will ich gern tun," versprach nun seinerseits der Wirt und wurde noch in demselben Augenblick wieder frei.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox