Raganu īpašības

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: J. A. Jansons Vandzenē uzrakstījis teiku, kur kapu sarga sieva gribējusi par raganu izmācīties. A. Bīlenšteina krājumā ir teika no Rankas, ka ragana "vienmēr palikusi vāja, kad kāds neviļot nolauzis vienu no viņas 12 ragiem." Viņa palikusi atkal vesela, kad meitene atnesusi no nāburgiem kādu dzērienu (VI, 7, 13). K. Tarzieris Druvienā ir uzrakstījis tīšām izdomātu teiku (LP, V, 9, 21), kur ragana ir minēta kopā ar Vaļas māti un Nevaļas māti. P. Š.


Reiz saimniece pie atvērta loga mīcījusi maizi. Ielēkusi vista atvērtajā logā. Saimniece iesaukusies: "Tiš! kad tevi vanags apēstu! nevar sētsvidū lasīties." Un re: tai pašā brīdī tiešām vanags uzklupis vistai un aiznesis. Saimniece teikusi: "Šodien nelaimes diena: lāsti piepildās!" un iegriezusi loga bēģelī zīmi taisni tai vietā, kur saules ēna kritusi, lai citā reizē zinātu, kādā brīdī vistu nolādējusi. Citā reizē saimniece teikusi: "Re, kādu lielu žurku mūsu kaķe noķērusi!" Bet viņa pārskatījusies: nebijusi žurka, kaķe pati savu kaķēnu nesusi. Tomēr runči, uz saimnieces teicienu, nokoduši kaķēnu par žurku. Saimniece arī šoreiz iegriezusi bēģelī zīmi, kad tas noticis. Vēl citā reizē dzinusi jēru; bet jērs klīdis. Dusmās gaiņājusies, teikdama: "Kad tevi vilks apēstu, nejēga kāds!" Tūliņ vilks — kur gadījies, kur ne — uzklupis jēram un aiznesis. Saimniece ir šoreiz iegriezusi loga bēģelī zīmi, kur ēna kritusi un nu skaidri zinājusi, kuŗā dienā, kuŗā brīdī lāsti piepildās. Vēlāk šī pati saimniece arī ievērojusi citas skaudības un pat iemācījusies apskaudības atcelt, dziedināt. Bet tas nu esot vienreiz tiesa: kas apburtus atceļ, tas arī pats māk burt. Tā tad arī šī saimniece itin skaidra jau nebijusi vis. Tomēr tas labākais, ko viņa savā mūžā izdarījusi, bijis tas, ka reiz nikno muižkungu krietni pamācījusi. Muižkungs atjājis lielīdamies: "Nu, ragana, to es gribētu redzēt, vai tu manu zirgu arī nobursi!" "Labi, labi, muižkundziņ, ja tā vēlies, dabūsi arī; bet šodien nav nelaimes diena — dabūsim citā reizē !" Un kādā citā dienā muižkungs atkal lepni jo lepni jājis pār laukiem. Saimniece paskatījusies bēģelī — jā: šodien, taisni šinī brīdī, lāsti piepildās. Tūliņ izgājusi laukā un teikusi uz muižkungu: "Kaut vilks tavu zirgu norietu!" Vilks — kur gadījies, kur ne — tiešām izšāvies no krūmiem un norējis jājamo zirgu. Bet tas nu lepnajam muižkungam bijis par daudz: dusmās atsaucis vīrus un licis saimnieces istabu noārdīt ar visām lādamām zīmēm.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox